Ondanks inspanningen van beide kanten kan er in de relatie met een klant of leverancier iets mis gaan. Als er een geschil ontstaat waar u samen niet uit komt, kan Licentiekeurmerk vaak bemiddelen. Vele geschillen met klanten en partners van Licentiekeurmerk zijn op deze wijze al op een voor beide partijen prettige wijze opgelost.

Mediation (voor zakelijke klanten)
Consumenten kunnen vaak naar een geschillencommissie als zij problemen hebben met een bedrijf, maar zakelijke partijen kennen die mogelijkheid niet. Die moeten gewoonlijk naar de rechter en dat brengt nogal wat kosten met zich mee. Vandaar dat Licentiekeurmerk heeft gezocht naar een mogelijkheid om haar deelnemers en hun zakelijke klanten ook een laagdrempelige geschilregeling te bieden. Het resultaat is een specifieke mediationregeling voor zakelijke dienstverleners. Alleen wanneer de B2B-voorwaarden van Licentiekeurmerk zijn gebruikt kunnen partijen (zowel de Licentiekeurmerk-deelnemer als diens klant) gebruik maken van de Licentiekeurmerk-mediationregeling.

Beginselen van mediation Hoe werkt mediation? De belangrijkste beginselen zijn:

  • De vrijwilligheid van partijen
  • De neutraliteit van de mediator
  • De geheimhoudingsplicht voor alle aanwezigen

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hun geschil en voor de oplossing ervan. De besprekingen zijn vertrouwelijk en mogen om die reden niet worden opgenomen of genoteerd. Als er een akkoord wordt bereikt tussen de betrokken partijen, is het vertrouwelijk karakter voorbij.

Werkwijze De mediator maakt contact met beide partijen en licht de werkwijze toe. Omdat de locatie voor besprekingen neutraal dient te zijn, vinden deze plaats op het kantoor van de mediator. Het is de taak van de mediator om een oplossing mogelijk te maken en de uitkomsten van het overleg te structureren. De mediator ontvangt in eerste instantie de standpunten van partijen en wisselt deze uit per mail zodat partijen ze kunnen inzien. Vervolgens wordt er een bijeenkomst tussen de twee partijen georganiseerd, waarbij het de bedoeling is om het conflict los te laten en tot een oplossing te komen. Dit gebeurt onder begeleiding van de mediator. Lukt het de partijen niet om er samen uit te komen, dan zal de mediator een bindende oplossing uitwerken. Er is dus altijd een uitkomst. Deze wordt door de mediator verwoord in een vaststellingsovereenkomst conform art. 7: 900 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, is deze juridisch afdwingbaar.

Aanmelden voor mediation Aanmeldingen voor de mediation lopen via Licentiekeurmerk. U kunt dit doen door via deze link.

Bemiddeling (met consumenten)
Ook al doet u nog zo uw best, het kan gebeuren dat een klant niet tevreden is en komt u er samen vervolgens niet uit komt. Gevolg kan zijn dat de klant op verjaardagen zijn ervaring rondvertelt, uw naam te grabbel gooit op verschillende fora op het internet of zijn rechtsbijstand inschakelt. In zulke gevallen is het moeilijk om u te verdedigen, met als gevolg dat – wie er ook gelijk heeft – u schade lijdt. Wanneer u laat zien dat u aangesloten bent bij Licentiekeurmerk stelt u uw klant in de gelegenheid om eerst bij Licentiekeurmerk aan de bel te trekken. Licentiekeurmerk biedt de consumenten die klant zijn van onze deelnemers namelijk gratis bemiddeling.

De registratie van het geschil gebeurt eenvoudig via deze website. Wij beoordelen vervolgens of het bemiddelingsverzoek in aanmerking komt voor behandeling. Als deelnemer wordt u ook op de hoogte gesteld van geregistreerde bemiddelingsverzoeken. In veel gevallen kunnen problemen hierdoor alsnog rechtstreeks tussen deelnemer en klant worden opgelost.